Általános szerződési feltételek

1. Üzemeltető adatai

Cégnév : Wall Print Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely : 2161 Csomád, Esztergály utca 29.
Email : info@caseberg.hu
Adószám : 10536968-2-13

2. Tárhelyszolgáltató

Forpsi

3. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A webáruházban történő vásárlás feltétele az alábbi szerződési feltételek elolvasása, tudomásul vétele és elfogadása. Kérem, abban az esetben vásároljon, ha minden pontjával egyetért és az alábbi feltételeket kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az ÁSZF 2021-01-13 -ától határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

4. Értelmező rendelkezések

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Eladó: Wall Print Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság. További információk az 1. pontban olvashatók.

Caseberg honlap: az Eladó részéről üzemeltetett, a www.caseberg.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal).

Szerződő Felek: az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése.

Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek, és/vagy az eladó által a Vevő megrendelésére elkészítésre kerülő egyedi látványtervek és késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása.

Termék: az Eladó részéről előállított, a Caseberg honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk, valamint az Eladó által a Vevő megrendelésére egyedileg elkészített késztermék.

Vételár: a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke.

Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a Caseberg honlap igénybevételével megvásárolja.

5. Az egyedi adásvételi szerződés

5.1 A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.caseberg.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. Az Eladó nem vállal felelősséget a Caseberg honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Az Eladó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Caseberg honlap használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

5.2 A felhasználói felület nem rendeltetésszerű vevői joggyakorlás következtében keletkező károkért Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Az ilyen magatartással okozott kárt Vevő köteles megtéríteni az Eladónak.

5.3 A Vevő az egyes késztermékek kiválasztását a felhasználói felületén a menürendszer segítségével tudja végrehajtani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

5.4 A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ”Kosárba”) tudja a kiválasztott árucikket gyűjteni. A kiválasztott termékhez kötelező telefontípust választani. Ennek elmaradása esetén teljesítési kötelezettség nem keletkezik. Vevő tudomásul veszi, hogy a késztermékek a honlapon megjelölt telefontípusokra vonatkoznak. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig nem keletkezik.

5.5 A Vevő a kosarában lévő termék megvásárlását a szállítási és a számlázási adatok megadásával folytathatja.

5.6 A Vevő – az adat ellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

5.7 Az Eladó a sikeres vásárlást a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre visszaigazolja. A hibás adatok megadásából származó mindennemű kár a Vevőt terheli.

5.8 Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettsége is keletkeztet.

5.9 Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék)

5.10 A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét legkésőbb a termék átvételekor meg kell fizetnie.

5.11 A Caseberg weboldalán feltüntetett képek csak iránymutatóúl szolgálnak, illusztrációk. A termék és a képek között eltérésre lehet számítani, mivel minden tok egyedi. Ezt a vevő megérti és elfogadja vásárlása során, ez reklamációs alapként nem szolgálhat.

6 Fizetési módok

6.1 A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

6.2 Utánvétes vásárlás esetén
A Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

6.3 Bankkártyás fizetés esetén
A Szolgáltató a Paylike által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja az Ügyfelek részére.
A Szolgáltató kizárólag a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg az Ügyféltől, a Paylike pedig a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A Paylike fizetőoldalon az Ügyfél által megadott adatokról a Szolgáltató nem értesül, azokat csak a Paylike érheti el.
A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Szolgáltató oldala tájékoztatja az Ügyfelet. A kártyás fizetéshez az Ügyfél internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A Termék ellenértéke azonnal zárolásra kerül az Ügyfél kártyaszámláján.
A Paylike internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.
A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadás után –, a Paylike elindítja az Ügyfél számlájának megterhelését a Termék ellenértékével.
Amennyiben az Ügyfél nem kerül visszairányításra a Paylike fizetőoldalról a Szolgáltató oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben az Ügyfél a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja, a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

7 Kiszállítás, panaszkezelés

7.1 Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

7.2 . A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

7.3 A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval irásban közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termék átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

7.4 Az értékesített termék tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

7.5 Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a jelen dokumentumban található elérhetőségek, található valamelyikére küldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez vagy a bírósághoz fordulhat.

8 Az ÁSZF módosítása, az adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

8.1 Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

8.2 Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

8.3 A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

8.4 A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat, kivéve, ha a termék a Vevő számára egyedileg készült. Ez utóbbi esetben a Vevőt nem illeti meg elállási jog, így a szerződéstől sem állhat el. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

8.5 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

8.6 Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

8.7 A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni

  1. ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez
  2. ha a termék a nem rendeltetésszerű használatból eredő lényeges sérülést szenved el
  3. a hibás adat – különösen a telefontipus – megadására való hivatkozik.

9. Adatkezelés

9.1 A Layers honlap használata során az Eladó részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél részére, kivéve ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként (pl. Magyar Posta) működik együtt. Az alvállalkozók a Layers által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatokat kizárólag a szerződés teljesítésének erejéig használhatják, tárolhatják. Ezen adatokat az Eladó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

9.2 Minden Vevőnek joga van helyesbíteni vagy törölni az általa megadott információkat. A webáruház a Vevők adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

9.3 Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A Layers honlap oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.layers.hu adatkezelési elveit.

10. Garancia

10.1 A termékekre 30 naptári napos garanciát biztosítunk. A garancia az átvétel napjától indul. Az igénybejelentésnek az átvétel napjától számított 30 napon belül kell megtörténnie.

10.2 A garancia igényt írásban, a honlap „Kapcsolat” menüpontjában kell kezdeményezni. A bejelentésben szerepelnie kell, az igénybelentő nevének, emailcímének, a vásárlás és átvétel napjának, illetve a meghibásodás leírásának.

10.3 Nem képezi garancia alapját, ha a meghibásodás, állagromlás a nem rendeltetésszerű használat (pl mechanikai behatás nedvességgel érintkezés stb) okozta

10.4 Az Eladó a bejelentést követően elbírálja az igényt, vagy további egyeztetést kezdeményez a rendezés tekintetében.

2021-01-13